Dienstverleningsovereenkomst


Dienstverleningsovereenkomst

Tussen:
 

1.        Ondergetekende,

- hierna de “Dienstverlener” genaamd, die verklaart de taal van deze overeenkomst te begrijpen -

 

 EN:

 

2.        VERLINGUA BV, met ondernemingsnummer 0798 701 265 en zetel te België, 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 46,

 

- hierna de “Opdrachtgever” genaamd –

 

- hierna elk afzonderlijk “Partij” genaamd en gezamenlijk “Partijen” genaamd –

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

 

 1. DE DIENSTEN

De Dienstverlener voert de opdrachten op afroep uit voor de Opdrachtgever.

 

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat zij op zelfstandige basis met elkaar willen en zullen samenwerken, dat de Dienstverlener in volledige vrijheid de Opdrachten kan aanvaarden of weigeren, zijn/haar werktijd kan indelen en dat er geen hiërarchische controle door de Opdrachtgever zal worden uitgeoefend op de Dienstverlener. Verlingua BV kan de  Dienstverlener niet beschouwen als een werknemer, gezien hun relatie niet gebaseerd is op een arbeidsovereenkomst. Alle partijen voorzien hierbij in hun eigen sociale bijdragen, een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een correcte fiscale aangifte van de inkomsten.

Deze opdrachten hebben betrekking op het vertalen, schrijven of reviseren van teksten, het opvolgen van de vertaal- of reviseerprojecten of het geven van taaltrainingen (de “Diensten”).

 

 1. MODALITEITEN VAN DE DIENSTVERLENING OP AFROEP

2.1.    Verlingua BV verbindt zich ertoe om elke individuele “Opdrachtschriftelijk aan de Dienstverlener over te maken. De Dienstverlener is vrij iedere opdracht al dan niet te aanvaarden.

 1. Indien de Dienstverlener de opdracht wenst te aanvaarden, verstuurt hij zijn schriftelijk akkoord met de Opdracht en zijn eventuele opmerkingen of aanvullingen.
 2. Beide Partijen kunnen schriftelijk de verdere modaliteiten van de Opdracht bepalen tot de Dienstverlener ondubbelzinnig zijn akkoord verleent met de Opdracht.

2.2.    Kwaliteit       

 1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe om professionele diensten te verlenen van hoge kwaliteit en de gevraagde opdrachten uit te voeren volgens de specifiek overeengekomen voorwaarden en binnen de overeengekomen termijnen.
 2. De Dienstverlener kan Verlingua BV vragen om bijkomende inlichtingen te verschaffen met betrekking tot de Opdracht. Verlingua BV verbindt zich ertoe om zich beschikbaar te houden indien dergelijke inlichtingen worden gevraagd.
  1. Ook de Dienstverlener verbindt zich ertoe om zich beschikbaar te houden gedurende & na iedere Opdracht voor bijkomende inlichtingen.
 3. De Dienstverlener kan Verlingua BV tussentijds stukken tekst bezorgen om zich ervan te vergewissen dat aan de vooraf bepaalde kwaliteit wordt voldaan.
  1. Ook de Opdrachtgever kan dit vragen aan de Dienstverlener.

2.3.    Levertermijn

 1. De Dienstverlener aanvaardt dat de levering van diensten of goederen zal gebeuren tegen het opgedragen tijdstip.
 2. Het overschrijden van deze termijn zal tot gevolg hebben dat de Dienstverlener in gebreke is. De Dienstverlener kan zich hiervan vrijstellen indien:
  1. de Dienstverlener de Opdrachtgever vóór het verstrijken van de levertermijn & onmiddellijk in kennis stelt van enig onvoorzienbaar en niet toerekenbaar feit dat het nakomen van de voorziene uitvoeringstermijn onmogelijk maakt.
  2. de eindklant erkent dat het een onvoorzienbaar en niet toerekenbaar feit betreft.
  3. Ingeval de Dienstverlener de uitvoeringstermijn niet respecteert heeft de Opdrachtgever recht op vergoeding van de schade die gelijk is aan de financiële inzet van het niet geleverde gedeelte tegen de overeengekomen levertermijn met een minimumschadevergoeding van 25 EUR.
  4. Ingeval de Dienstverlener de uitvoeringstermijn niet respecteert, heeft de Opdrachtgever in elk geval het recht om de overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht te ontbinden en eventueel beroep te doen op een andere Dienstverlener.

2.4     Schade

 1. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade ingevolge slechte kwaliteit te verhalen op de Dienstverlener, dan wel in mindering te brengen op de factuur. De schade kan bestaan uit verlies van een klant, imagoschade door slechte kwaliteit of laattijdige levering, hervertaling door een derde Dienstverlener, extra revisie door een (derde) Dienstverlener.
 2. De Dienstverlener krijgt telkens de kans om schade zelf recht te zetten, indien aan de termijnen zoals bepaald in de Uiterlijke Kennisgeving kan worden voldaan.

 

 1. PRIJS EN BETALING

3.1     Na voltooiing van de opdracht, betaalt de Opdrachtgever de gedetailleerde factuur van de Dienstverlener conform de betalingstermijn zoals opgegeven door de Opdrachtgever. Deze bedraagt 30 dagen na datum factuur.

 

 1. NIET-CONCURRENTIE

4.1     De Dienstverlener verbindt zich er uitdrukkelijk toe om, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, gedurende een tijdspanne van twee jaar na aanvaarding van de opdracht géén rechtstreeks contact op te nemen met de eindklant om zijn of haar diensten aan de eindklant - met betrekking tot de volgende activiteiten: vertaalopdrachten, tolkopdrachten én taalopleidingen aan te bieden noch vervolgopdrachten uit te voeren in eigen naam zonder dat de Opdrachtgever hiervoor toesteming verleent.

4.2     De Dienstverlener zal bij elke overtreding van deze bepaling een schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan vijf maal de laatste jaaromzet van deze klant, vermeerderd met alle kosten die hieruit voortvloeien.

 

 1. OVERMACHT

5.1.    Overmacht is elke gebeurtenis die buiten de redelijke controle van de Partijen ligt en als gevolg waarvan de uitvoering van de verbintenissen voor één van de partijen uit hoofde van deze Overeenkomst onmogelijk wordt.

5.2.    De Partij die overmacht inroept zal dit onmiddellijk ter kennis brengen van de andere Partij, waarbij eveneens de rechtvaardigingsstukken voor het inroepen van overmacht worden ter kennis gebracht.

 

 1. GEHEIMHOUDING & PRIVACY (GDPR)

6.1    De Dienstverlener zal, zowel gedurende deze Overeenkomst als na de beëindiging ervan, om welke reden ook, geen vertrouwelijke informatie bekend maken aan derden of er gebruik van maken voor zijn eigen rekening of zaak. De Dienstverlener zal deze verbintenis eveneens opleggen aan zijn aangestelden of werknemers.


6.2    De Dienstverlener is ook gebonden om eventuele gegevens van de eindklant slechts te gebruiken binnen het kader van de taalopdracht, ze niet door te geven aan derde partijen die niet betrokken zijn bij de taalopdracht en ervoor te zorgen dat deze gegevens niet lekken. De Dienstverlener moet alle gegevens van de eindklant na de Opdracht ook binnen een redelijke termijn na afloop van de Opdracht verwijderen.

In geval van een datalek moet de Dienstverlener dit binnen de 24 uur aan de Opdrachtgever melden. Op die manier heeft de Opdrachtgever voldoende tijd om de toezichthoudende autoriteit en de persoon waar de data betrekking op heeft, in te lichten.

 

 1. DUUR – BEËINDIGING

7.1.  Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Elke Partij kan deze Overeenkomst beëindigen door middel van een (elektronisch) schrijven aan de andere Partij.

7.2.  De beëindiging van deze Overeenkomst zal geen invloed hebben op een specifieke Opdracht of Opdrachten die werden opgedragen en worden geleverd conform artikel 2.1 van deze Overeenkomst.

 

 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN GESCHILLEN

8.1.  Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

8.2.  Elke discussie en elk geschil omtrent de ondertekening, geldigheid, interpretatie, uitvoering en beëindiging van deze Overeenkomst behoort tot de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Gent, Afdeling Kortrijk.

 

Onze tevreden klanten