Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die u - als opdrachtgever - met ons - Verlingua BV - sluit. 

 

Onze dienstverleningsovereenkomst is van toepassing op alle diensten die u - als dienstverlener - aan ons - Verlingua BV - verleent. 

 

Als opdrachtgever of dienstverlener erkent u dat u de taal van onze algemene voorwaarden en onze dienstverlenersovereenkomst begrijpt.

 

Indien u meent dat er afwijkingen op deze algemene voorwaarden of op de dienstverleningsovereenkomst noodzakelijk zijn, kan dit overeengekomen worden. U dient de voorgestelde afwijkingen dan schriftelijk aan ons over te maken, voorafgaandelijk aan de totstandkoming van de overeenkomst voor de opdracht in kwestie.

 

Indien u geen uitdrukkelijke vraag richt aan Verlingua om afwijkende voorwaarden toe te passen, wordt u geacht te aanvaarden dat onze algemene voorwaarden en dienstverleningsovereenkomst voorrang hebben. Indien er geen akkoord bereikt wordt omtrent de afwijkende voorwaarden, blijven onze algemene voorwaarden en dienstverleningsovereenkomst van toepassing.

 

Algemene voorwaarden

 1. Totstandkoming van de overeenkomsten
 • Iedere prijsopgave is 30 (dertig) kalenderdagen geldig.
 • Opdrachten worden ingepland nadat u uw schriftelijk akkoord geeft met de vermeldingen uit de prijsopgave die u via mail ontvangt. Vanaf dat moment gaat u als opdrachtgever een overeenkomst met ons aan en geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en met alle vermeldingen uit de schriftelijke prijsopgave.
 • Indien er voor de goede uitvoering van de opdrachten bepaalde informatie (documenten, bronnen, terminologielijsten, ...) aangeleverd moet worden, moet u deze bezorgen op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt. Indien u als opdrachtgever bijkomende info te laat bezorgt, kan de leveringstermijn verlengd worden. De termijn van verlenging kan langer zijn dan de vertraging waarmee de info ons bezorgd werd, om de eenvoudige reden dat onze planning afgestemd is op het feit dat wij alle bijkomende info ontvangen op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, zijn wij gerechtigd de leveringstermijn en/of de vooropgestelde prijs aan te passen, alsook de opdracht alsnog te weigeren indien de leveringstermijn onhaalbaar blijkt. In het laatste geval is de opdrachtgever de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd. Iedere aanvulling en/of wijziging na het verstrekken van de opdracht wordt als afzonderlijke opdracht beschouwd.
 1. Uitvoering van opdrachten
 • Verlingua verbindt er zich toe om elke opdracht uit te voeren naar beste weten en kunnen en hierbij rekening te houden met uw aanwijzingen en specifieke vereisten.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk om specifieke vereisten of wensen voorafgaandelijk aan de totstandkoming van de opdracht aan ons mee te delen.
 • Aangezien taal subjectief is, zijn er in elke opdracht twee correctierondes inbegrepen (tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst met betrekking tot een bepaalde opdracht). Indien de uitvoering van de opdracht correcties vergt, dient Verlingua hiertoe te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld.
 • Verlingua heeft het recht om voor een opdracht geheel of gedeeltelijk beroep te doen op onderaannemers of derden. Zo werken wij voor heel wat opdrachten met gespecialiseerde freelance vertalers of taaltrainers, zodat wij u een zo hoog mogelijke kwaliteit kunnen aanbieden.
 • Alle medewerkers en freelancers zijn gehouden aan geheimhouding via afzonderlijke met hen afgesloten overeenkomsten. Verlingua is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door (freelance) medewerkers.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle rechten (met inbegrip van intellectuele eigendom) op de aangeleverde tekst. Verlingua gaat ervan uit dat de opdrachtgever de aangeleverde tekst zelf heeft geschreven en/of toelating heeft om deze te hanteren en/of te laten vertalen. Verlingua voert de opdracht van de klant uit en is evenmin verantwoordelijk voor eventuele vergunningen van overheidswege, attesten en/of administratieve reglementen.
 1. Betalingen
 • Verlingua heeft het recht om voorschotten of integrale voorafbetaling te vragen  bij de uitvoering van haar opdrachten.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn factuurbedragen opeisbaar na verloop van dertig dagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12% op het factuurbedrag met een minimum van 175 EUR, en vermeerderd worden met intresten aan een rentevoet van 8,5 % vanaf de vervaldag van de factuur.
 • In geval van bezwaar dient u de factuur door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 10 kalenderdagen na de ontvangst ervan.
 • Ingebruikname van de vertaling bewijst echter sowieso aanvaarding van het resultaat.
 • Indien u om een bepaalde reden een opdracht annuleert, bent u de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsook een vergoeding van 15% op het niet uitgevoerde gedeelte, met een minimum van 125 EUR (voor de aanmaak van het dossier en de administratieve opvolging). Wij stellen u uiteraard het reeds uitgevoerde werk wel ter beschikking.
 • In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de opdrachtgever worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Verlingua het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd diens aanspraak tot schadeloosstelling.
 • Er kan aan Verlingua worden gevraagd om de factuur op te maken aan een derde partij waar Verlingua geen contractuele verbintenis mee heeft. Uit klantvriendelijkheid kan Verlingua hierop ingaan. Echter, indien de factuur niet betaald wordt, behoudt Verlingua zich het recht voor om de factuur alsnog te richten aan de oorspronkelijke medecontractant, nl. de originele opdrachtgever. Kortom, het factureren aan een derde partij impliceert geen enkele verzaking aan welk recht dan ook ten aanzien van de oorspronkelijke opdrachtgever.
 1. Aansprakelijkheid
 • U dient klachten over het geleverde werk zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na levering schriftelijk aan ons te melden. Het uiten van een klacht ontslaat u echter niet van uw betalingsverplichting binnen de gestelde termijn.
 • Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde werk binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen, dan wel, indien wij redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kunnen voldoen, een korting op de prijs verlenen.
 • Behoudens in het geval dat Verlingua een ernstige en aantoonbare fout kan verweten worden of in geval van bedrog, is het nimmer aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever geleden (gevolg)schade, direct of indirect, hoe dan ook betiteld, ter zake van vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik, weglatingen of welke fout dan ook. Wij zijn uiteraard ook niet aansprakelijk voor fouten, gebreken en dubbelzinnigheden aan de door de opdrachtgever bezorgde tekst.
 • In het geval dat ons wel een ernstige en aantoonbare fout treft ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, is onze aansprakelijkheid enkel en alleen beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht die wij aan de opdrachtgever in rekening brengen. Het vertaalbureau kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals onrechtstreekse financiële schade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
 • In geen enkel geval zal Verlingua aansprakelijk zijn voor klachten inzake stijl, lay-out, lettertekens, presentatie, kwaliteit of formaat van de drager, software, etc.
 • Bij technische vertalingen, juridische vertalingen en andere vertalingen met cijfermateriaal, cijfers, formules, adressen, etc. behoort het tot de eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever om, eenmaal hij de vertaalde teksten heeft ontvangen, alle cijfers en data in de doeltekst te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens het vertaalde document intern in het bedrijf of extern te publiceren en/of te distribueren. De verantwoordelijkheid en het risico van de afgeleverde vertaling vallen ten laste van de opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever ten gevolge van laattijdige aflevering van de vertaalopdracht schade zou lijden, is hij slechts gerechtigd tot vergoeding van de aanwijsbaar geleden (gevolg)schade, met een maximum van 250 (tweehonderdvijftig) euro. Verlingua is niet gehouden tot vergoeding van schade indien de laattijdige aflevering het gevolg is van overmacht of laattijdige aflevering door de post.
 • Het recht van de opdrachtgever om een eventuele schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval na verloop van twee maanden na aflevering van de opdracht.
 • Verlingua is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen, zoals e-mail, internet, fax, etc. Verder is Verlingua niet aansprakelijk voor de laattijdigheid van een levering veroorzaakt door stakingen, bedrijfsstoringen, overmacht zoals bepaald in artikel 4, storingen van het netwerk of de server, of de elektronische virussen, waarover zij geen rechtstreekse controle heeft.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle onvoorziene omstandigheden, waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen en die het vertaalbureau verhinderen haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, blokkades, rellen, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers, epidemieën, overstromingen, stormen, etc. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van het vertaalbureau opgeschort. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen, m.n. het vertaalbureau en de opdrachtgever, gerechtigd eenzijdig de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van deze partijen in dat geval gehouden is tot enige schadevergoeding. Indien het vertaalbureau bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is het vertaalbureau gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Wij dringen er echter telkens op aan geen belangrijke stukken via de post te bezorgen. Indien ervoor geopteerd wordt om dat om een bepaalde reden toch te doen, gebeurt dat telkens op risico van de opdrachtgever.
 • Nietigheid of vernietiging van een van dezer bepalingen tast de werking van de overige bepalingen niet aan.
 • Op iedere overeenkomst met Verlingua is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement van Kortrijk.

 

Privacyverklaring

Om u een zo vlot mogelijk service te bieden, houden wij bepaalde gegevens van u bij. Wij vinden de bescherming van uw privacy echter essentieel en streven er dan ook naar uw gegevens op een eerlijke en transparante manier bij te houden.

 

Het gaat hierbij enkel om gegevens die u ons zelf hebt bezorgd (bijv. uw telefoonnummer of uw adres). Wij verkrijgen nooit informatie via derde partijen die niet betrokken zijn bij de taalopdracht en houden ook geen informatie bij over uw surfgedrag op onze of op andere websites. Uw informatie wordt uiteraard ook in geen geval aan externe partijen bezorgd die niet betrokken zijn bij de taalopdracht.

 

Wij beperken ons met andere woorden tot de relevante gegevens die nodig zijn om uw vertaling of uw taaltraining zo efficiënt en zo kwaliteitsvol mogelijk uit te voeren.

 

Welke gegevens houden we dan zoal bij?

 

 • Uw naam & familienaam
 • Uw adres
  • Zodat we uw vertaling bijvoorbeeld op het juiste adres bezorgen.
 • Uw e-mailadres
  • Zodat we u bijvoorbeeld kunnen contacteren in geval van vragen of om u te informeren over onze diensten.
 • Uw telefoonnummer
  • Zodat we u kunnen contacteren in geval van dringende vragen.
 • Uw eventuele btw-nummer
  • Zodat u een correcte factuur ontvangt.
 • De documenten die u ons bezorgt en uw vertalingen
  • Zodat we consequent kunnen vertalen en snel in actie kunnen schieten in het geval u een bepaalde vertaling zelf niet onmiddellijk terug zou vinden.
 • Specifieke kwaliteitseisen die u van ons verlangt
  • Zodat we u een zo goed mogelijke service kunnen bieden.

Indien u met ons in zee gaat voor een vertaling of een taaltraining wijzen wij u ook op deze privacyverklaring en vragen wij u expliciet om hiermee akkoord te gaan. Geen verborgen addertjes onder het gras dus.

 

We houden uw gegevens bovendien niet langer bij dan nodig geacht wordt om u een zo goed mogelijke service te bieden (bijv. om uw vragen te beantwoorden, om u te informeren over onze diensten, ...).

 

Indien gewenst, kan u ons een kopie vragen van alle gegevens die we van u bijhouden. U kan zelf op elk moment uiteraard ook schriftelijk vragen dat wij uw gegevens wissen of aanpassen. U dient er dan wel rekening mee te houden dat we bepaalde diensten in dat geval niet meer (even kwaliteitsvol) kunnen leveren.

 

Indien u ons bijvoorbeeld vraagt om uw adres te schrappen uit onze gegevens, dient u er rekening mee te houden dat we u telkens opnieuw moeten vragen naar uw adres. Wat vertraging kan veroorzaken bij het versturen van bijv. een gelegaliseerde vertaling.

 

Om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen, werken wij bovendien enkel met beveiligde bedrijfsomgevingen die allen conform zijn aan de GDPR-regeling.

 

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen via info@verlingua.be. Wij beantwoorden uw vraag met heel veel plezier!

 

Bent u echter niet tevreden met ons antwoord en heeft u een klacht over onze gegevensverwerking, dan kan u bovendien terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

contact@apd-gba.be

 

 

Dienstverleningsovereenkomst

Via deze pagina kan u onze dienstverleningsovereenkomst raadplegen.

 

Onze dienstverleningsovereenkomst is van toepassing op alle diensten die u - als dienstverlener - aan ons - Verlingua BV - verleent. 

 

Als dienstverlener erkent u dat u de taal van onze onze dienstverlenersovereenkomst begrijpt.

 

Indien u meent dat er afwijkingen op de dienstverleningsovereenkomst noodzakelijk zijn, kan dit overeengekomen worden. U dient de voorgestelde afwijkingen dan schriftelijk aan ons over te maken, voorafgaandelijk aan de totstandkoming van de overeenkomst voor de opdracht in kwestie.

 

Indien u geen uitdrukkelijke vraag richt aan Verlingua om afwijkende voorwaarden toe te passen, wordt u geacht te aanvaarden dat onze dienstverleningsovereenkomst voorrang heeft. Indien er geen akkoord bereikt wordt omtrent de afwijkende voorwaarden, blijft onze dienstverleningsovereenkomst van toepassing.

 

Cookieverklaring

Laatst bijgewerkt op 02/02/2021

 

 1. Wat zijn cookies?

Wij maken op onze website www.verlingua.be gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door je browser op je apparaat wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

 

 1. Soorten cookies op deze website

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Hiervoor hoef je geen toestemming te geven. Deze cookies zijn bijvoorbeeld noodzakelijk om zaken bij te houden zoals de instellingen van je privacy-voorkeuren.
 • Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.
 • Analytische cookies: deze cookies houden bij of je de website al eerder bezocht hebt of niet. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden en het bijhouden van traffic. Op die manier weten we welke pagina’s populair zijn en hoe bezoekers door de website navigeren.
 • Cookies afkomstig van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 • Social media gerelateerde cookies: hiermee registreren sociale media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

 

 1. Cookies beheren

Je kunt cookies ten allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie geplaatst wordt. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar handleiding van je browser te gaan.

 

 1. Rechten

Als websitebezoeker heb je rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar onze privacy policy.

 

 1. Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie omtrent de cookies op onze website? Aarzel niet om ons te contacteren.

De website www.verlingua.be wordt aangeboden door

Verlingua BV
Boomgaardstraat 46

8800 Roeselare

BE 0798 701 265
info@verlingua.be